2019-03-26 06:59:00

Natječaj za posao

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi 

/Narodne novine, br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12., 94./13.,  152./14., 7./17. i 68./18/

ravnateljica Osnovne škola Antuna Kanižlića, Požega raspisuje

 

                                                             N A T J E Č A J

                                          ZA SLOBODNO  RADNO  MJESTO

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE 1 izvršitelj/ica – na određeno nepuno radno vrijeme -  10 sati ukupno tjedno radno vrijeme– zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: utvrđeni člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu  te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. 

 

Uz prijavu na natječaj  kandidati trebaju priložiti: životopis, izvod iz matice rođenih ili rodni list, dokaz o državljanstvu, diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci (NN broj 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12., 94./13.,152./14.,7./17.,68/18), elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za prijavu je dovoljno dostaviti presliku dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17), potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema  Pravilniku o  postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje dostupan na poveznici Škole:

http://www.os-akanizlica-pozega.skole.hr/_kolski_dokumenti

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.       

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o zasnivanju radnog odnosa na mrežnoj stranici Škole:

 http://os-akanizlica-pozega.skole.hr/ te pisanim putem.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana  od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova.

Za  navedena radna mjesta mogu se prijaviti osobe oba  spola / članak 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova/.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2, 34000 Požega s naznakom “za natječaj”.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                                                   

 

                                                                          Ravnateljica Škole

                                                                          Marija Samardžija

 


Osnovna škola Antuna Kanižlića Požega